Personal data processing agreement

1. The User hereby voluntarily, at his own will and to their advantage, under the provisions of the Preamble to the Offer, give their permission to the processing of their personal data and/or the data of the person whose representative they are and in whose interests they conclude this Agreement, by the chosen Doctor (Medical Organization), LLC Mednet, Service Administrator, their partner company.

1.1. This Agreement is explicit and voluntary.

1.2. The purpose of processing personal data is to ensure compliance with this Agreement. Personal data can be used for other purposes if it is required by the legislation of the Republic of Armenia.

1.3. The User hereby agrees to the processing and use of the following personal data:

 • Last name, first name, patronymic, the day, month, and the year of birth,
 • Identity card data, citizenship,
 • Identity card data, citizenship,
 • email address, phone number,
 • photography, voice recording,
 • information about the fact of seeking medical help, health status, diagnosis of the disease,
 • any other information obtained during the provision of medical care, service, treatment,
 • as well as any additional information that may be obtained during the implementation of this Agreement.
1.4. The list of actions related to personal data, for implementation of which the User gives permission, is as follows: all steps with personal data necessary for the implementation of this Agreement, including collection, registration, systematization, storage, search (update, change) of personal data, extraction, use, transfer (sharing, provision, access), deprivation, blocking, removal, deletion, transfer (sharing) of personal data.

1.5. This Agreement is valid for the term of this Agreement.

2. Permission to the transfer of information constituting a medical secret.

2.1. To fulfill this Agreement, the User gives their permission to the Medical Organization, the Doctor providing Services under this Agreement, Mednet LLC, the Service Administrator to transfer information about them or the person whose representative they are and in whose interests they conclude this Agreement, which are medical secrets (information about that the User or patient seeks medical help, information about their health, diagnosis of the disease, other information obtained during the provision of medical care and services /examination, examination, treatment/).

3. Permission to the processing of personal data and information, which is a medical secret.

3.1. The User agrees to the processing of data constituting a medical secret and processing personal data of the person (Patient) whose representative they are by LLC "Mednet," the Service Administrator, partner companies.

Անձնական տվյալների մշակման համաձայնություն

1. Սույնով Օգտատերը ազատ, իր կամքով և ի շահ իրեն Օֆերտայի նախաբանի դրույթներին համապատասխան՝ ընտրված Բժշկին (Բժշկական կազմակերպությանը), «Մեդնեթ» ՍՊԸ-ին, և Ծառայությունների ադմինիստրատորին, վերջիններիս գործընկերային ընկերություններին տալիս է համաձայնություն, իր անձնական տվյալների և/կամ այն անձի տվյալների մշակման համար, ում ներկայացուցիչն է հանդիսանում և ում շահերից ելնելով կնքում է սույն Պայմանագիրը:

1.1. Սույն համաձայնությունը հստակ է և գիտակցված:

1.2. Անձնական տվյալների մշակման նպատակը սույն Պայմանագրի կատարման ապահովումն է: Անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել այլ նպատակներով, եթե դա ՀՀ օրենսդրության դրույթների համաձայն պարտադիր է:

1.3. Սույնով Օգտատերը տալիս է հետևյալ անձնական տվյալների մշակման և օգտագործման համաձայնությունը.

 • Ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին,
 • անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, քաղաքացիությունը,
 • էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը,
 • նկարը, ձայնի ձայնագրությունը,
 • անձի կողմից բժշկական օգնության դիմելու փաստի, առողջության վիճակի, հիվանդության ախտորոշման մասին տեղեկությունները,
 • բժշկական օգնության և սպասարկման, բուժման ընթացքում ստացված ցանկացած այլ տվյալները,
 • ինչպես նաև ցանկացած այլ տվյալ, որը կարող է ստացվել սույն Պայմանագրի իրականացման ընթացքում:
1.4. Անձնական տվյալների հետ կապված գործողությունների ցանկը, որոնց կատարման համար Օգտատերը տալիս է համաձայնություն, հետևյալն են՝ բոլոր գործողությունները անձնական տվյալներով, որոնք անհրաժեշտ են սույն Պայմանագրի կատարման համար, ներառյալ՝ անձնական տվյալների հավաքագրում, գրանցում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, ճշգրտում (թարմացում, փոփոխում), դուրսհանում, օգտագործում, փոխանցում (տարածում, տրամադրում, հասանելիության տրամադրում), դիմազրկում, արգելափակում, ջնջում, վերացում, անձնական տվյալների փոխանցում (տարածում):

1.5. Սույն համաձայնությունը տրվում է սույն Պայմանագրի գործողության ժամկետով:

2. Բժշկական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների փոխանցման համաձայնություն

2.1. Սույն Պայմանագրի կատարման նպատակով Օգտատերը տալիս է իր համաձայնությունը Բժշկական կազմակերպությանը, սույն Պայմանագրով Ծառայություններ մատուցող Բժշկին, «Մեդնեթ» ՍՊԸ-ին, և Ծառայությունների ադմինիստրատորին փոխանցել տեղեկություններ իր և/կամ այն անձի մասին, ում ներկայացուցիչն է հանդիսանում և ում շահերից ելնելով է կնքում սույն Պահմանագիրը, որոնք բժշկական գաղտնիք են հանդիսանում (Օգտատիրոջ կամ Պացիենտի կողմից բժշկական օգնության դիմելու փաստի, իր առողջության վիճակի, հիվանդության ախտորոշման մասին տեղեկությունները, բժշկական օգնության և սպասարկման (հետազոտության, զննության, բուժման) ընթացքում ստացված այլ տվյալները):

3. Անձնական տվյալների և բժշկական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների մշակման համաձայնություն

3.1. Օգտատերը տալիս է համաձայնություն բժշկական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների մշակմանը և համաձայնություն «Մեդնեթ» ՍՊԸ-ի և Ծառայությունների ադմինիստրատորին և վերջիններիս գործընկերային ընկերություններին այն անձի (Պացիենտի) անձնական տվյալների փոխանցման և մշակմանը, որի ներկայացուցիչն է հանդիսանում: